Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı(Ar-Ge Merkezi Yönetim ve Raporlama Danışmanlığı)

Açıklama

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim  maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Biz Neler Sunuyoruz?

  • Proje Yönetimi
  • Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları